Sản phẩm

SẢN PHẨM

Tin cậy – Chính xác – Hiệu quả

HỆ TỰ ĐỘNG HOÀN TOÀN

HỆ TỰ ĐỘNG

MÁY XÉT NGHIỆM HÓA SINH

MÁY XÉT NGHIỆM MIỄN DỊCH

MÁY XÉT NGHIỆM HBA1C

HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN BỆNH PHẨM TỰ ĐỘNG

HỆ THỐNG CHUẨN BỊ MẪU TỰ ĐỘNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ LABCONNECT

MÁY XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU

MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC

MÁY XÉT NGHIỆM VI SINH

MÁY ĐỊNH NHÓM MÁU GRIFOL

Hotline 24/7:

1900 23 23 11